Spangenberggroep

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden SpangenbergGroep

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

Dag: kalenderdag;

Dienst: alle diensten die Opdrachtnemer verricht voor Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst;

Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;

Opdrachtnemer: SpangenbergGroep gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 14069099;

Opdrachtgever: iedere partij, natuurlijke- of rechtspersoon, met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen SpangenbergGroep en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en) betrekking hebbende op de levering van zaken en/of diensten door SpangenbergGroep aan Opdrachtgever;

Partij (-en): Opdrachtgever of SpangenbergGroep. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en SpangenbergGroep bedoelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van SpangenbergGroep en/of alle met SpangenbergGroep gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en SpangenbergGroep.  Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en SpangenbergGroep zijn overeengekomen.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van SpangenbergGroep nadrukkelijk overeen dat SpangenbergGroep niet gebonden is aan die voorwaarden van de Opdrachtgever.

2.3       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens SpangenbergGroep. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen SpangenbergGroep en derden worden ingeroepen indien SpangenbergGroep deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SpangenbergGroep voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij SpangenbergGroep zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5       De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.spangenberggroep.nl/alv.

2.6       SpangenbergGroep is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever.

2.7       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door SpangenbergGroep wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten SpangenbergGroep aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3. Het Aanbod

3.1       Een Aanbod door SpangenbergGroep geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2       Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, gegevens en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor SpangenbergGroep nimmer bindend, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins is bepaald.

3.3       SpangenbergGroep kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.4       Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt SpangenbergGroep zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.5       Mondelinge toezeggingen verbinden SpangenbergGroep slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SpangenbergGroep zijn bevestigd.

3.6       Het Aanbod van SpangenbergGroep geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.

3.7       Een samengesteld Aanbod verplicht SpangenbergGroep niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.8       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1       Een Overeenkomst tussen SpangenbergGroep en de Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door SpangenbergGroep op haalbaarheid is beoordeeld en SpangenbergGroep schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard door middel van een volledig ingevuld en ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Telefoonservices.

4.2       Voor zover de aanvaarding door de Opdrachtgever van een door SpangenbergGroep gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat SpangenbergGroep uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.3       SpangenbergGroep behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).

4.4       SpangenbergGroep kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SpangenbergGroep op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan SpangenbergGroep een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen

5.1       De door SpangenbergGroep opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2       Bij de telefoonservice van SpangenbergGroep is het tarief van toepassing op een gesprek met afhandeltijd van maximaal 120 seconden.

5.3       Bij overschrijding van deze afhandeltijd van 120 seconden brengt SpangenbergGroep Euro 0,03 per seconde in rekening.

5.4       Bij structurele overschrijding van de standaard afhandeltijd zal SpangenbergGroep een voorstel doen voor een gewijzigde abonnementsvorm met daarin aangepaste afhandeltijden.

5.5       Gebruiksafhankelijke bedragen zijn door Opdrachtgever verschuldigd op basis van het daadwerkelijk geregistreerde gebruik achteraf. Rapportage over het door SpangenbergGroep geregistreerde verbruik zijn voor de opdrachtgever beschikbaar.

5.6       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door SpangenbergGroep mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.7       Het is SpangenbergGroep toegestaan 2 maal per jaar (januari en juli) de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Prijswijzigingen worden door SpangenbergGroep per e-mail taan Opdrachtgever gecommuniceerd en treden 30 dagen na de mededeling in werking.

5.8       SpangenbergGroep is voorts bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging bedrijfskosten, stijging van de prijzen van toeleveranciers, tussenpartijen, operators of andere leveranciers, gebruikte hulpstoffen, materialen, epidemie, pandemie, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. Opdrachtgever wordt tijdig, in beginsel 30 dagen voor inwerkingtreding, op de hoogte gesteld per e-mail van een door te voeren prijswijziging. Prijswijzigingen onder de 10% geven de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

5.9       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Uitvoering van de Dienst

6.1       SpangenbergGroep neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Dienst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. SpangenbergGroep heeft immer een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.

6.2       Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SpangenbergGroep zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Telefoonservices, ten laatste binnen 7 werkdagen na ontvangst van ingevulde en ondertekende Samenwerkingsovereenkomst en indien is voldaan aan artikel 6.4.

6.3       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft SpangenbergGroep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.4       Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van alle gegevens, informatie en andere voor het uitvoeren van de dienst noodzakelijke stukken. SpangenbergGroep start de dienst ten laatste 7 dagen na het ontvangen van alle relevantie gegevens.

6.5       Indien voor de uitvoer van de Dienst noodzakelijk is om toegang tot systemen van de Opdrachtgever te hebben dan stelt Opdrachtgever SpangenbergGroep daartoe in staat. Alle extra kosten die verband houden met het inregelen van toegang tot de systemen van de Opdrachtgever komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.6       Iedere actie die op een systeem van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van de toegang tot het systeem dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan SpangenbergGroep te melden zodat deze gepaste maatregelen kan nemen.

6.7       SpangenbergGroep bepaalt bij toegang tot systemen van de Opdrachtgever zelf welke login namen en wachtwoorden daarvoor gebruikt worden.

6.8       SpangenbergGroep heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1       De Dienst omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en zaken.

7.2       Indien SpangenbergGroep, door omstandigheden ten tijde van de Aanbieding of de bevestiging van de Dienst, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is SpangenbergGroep gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen middels het overeengekomen tarief of het gebruikelijke tarief van SpangenbergGroep.

7.3       Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SpangenbergGroep ter kennis zijn gebracht.

7.4       Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal SpangenbergGroep de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.5       Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan SpangenbergGroep vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

7.6       Indien SpangenbergGroep voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden ter vrije bepaling van SpangenbergGroep, zal SpangenbergGroep daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. SpangenbergGroep zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de aan het meerwerk verbonden kosten.

7.7       Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde

mededeling van SpangenbergGroep schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan SpangenbergGroep te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden.

7.8       Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan SpangenbergGroep de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door SpangenbergGroep geleverde, te vergoeden.

7.9       SpangenbergGroep heeft het recht om van eerder overeengekomen doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens SpangenbergGroep nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

7.10     Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, SpangenbergGroep de geplande werkzaamheden opnieuw of anders moet organiseren. SpangenbergGroep is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende uurtarief.

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden

8.1       Indien Opdrachtgever een toename van het callverkeer verwacht die afwijkt van het normale patroon dan dient opdrachtgever SpangenbergGroep hier tijdig van op de hoogte te stellen.

8.2       Opdrachtgever draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, evenals binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals het convenant tot het tegengaan van Oneigenlijk gebruik van informatienummers en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd. Bovendien zal Opdrachtgever zich houden aan buitenlandse wetten regelgeving, indien van toepassingen op de diensten.

Artikel 9. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

9.1       Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan SpangenbergGroep die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SpangenbergGroep verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

9.2       Alle door een Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door SpangenbergGroep aangegeven format en op de door SpangenbergGroep aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de Opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet leiden tot enige aansprakelijkheid van SpangenbergGroep. De Opdrachtgever vrijwaart SpangenbergGroep voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

9.3       De opdrachtgever is aansprakelijk voor de eventuele schade die SpangenbergGroep lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen.

9.4       Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan SpangenbergGroep te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze ter beschikking te stellen en dat SpangenbergGroep

Artikel 10. Gebruik van de verstrekte gegevens

0.1     Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door SpangenbergGroep verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst bepaald is.

10.2     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen door SpangenbergGroep verstrekte gegevens slechts eenmalig door Opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat SpangenbergGroep desbetreffende gegevens heeft verstrekt, vervallen. Na afloop van het toegestane gebruik is Opdrachtgever verplicht om de gegevens direct te vernietigen c.q. te verwijderen.

10.3     SpangenbergGroep staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

10.4     SpangenbergGroep is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

10.5     In geval van overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan SpangenbergGroep een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening en (rechterlijke) matiging vatbare boete van €5.000, – evenals een boete van €5.000, – voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van SpangenbergGroep op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 11. Privacy

11.1     Indien de Overeenkomst met zich brengt dat SpangenbergGroep aan de Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

11.2     Opdrachtgever zal SpangenbergGroep voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 10.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.

11.3     SpangenbergGroep zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

11.4     SpangenbergGroep spant zich in voor geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt.

11.5     SpangenbergGroep sluit met alle medewerkers die van SpangenbergGroep een overeenkomst ter geheimhouding. Alle medewerkers van SpangenbergGroep die in aanraking komen met persoonsgegevens van of voor de Opdrachtgever zullen indien nodig een aanvullende geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

11.6     Het is Opdrachtgever niet toegestaan door SpangenbergGroep verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.7     Indien Opdrachtgever aan SpangenbergGroep persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG) en dat de verstrekking aan en bewerking door SpangenbergGroep is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal ten aanzien van de door SpangenbergGroep aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Opdrachtgever vrijwaart SpangenbergGroep voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan deze regelgeving.

11.8     Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn Diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door SpangenbergGroep verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

Artikel 12. Beschikbaarheid van de diensten

12.1     SpangenbergGroep zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen enkele vorm van garantie. Tenzij tussen Partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen gelden ten aanzien van de beschikbaarheid van de diensten de volgende voorwaarden

SpangenbergGroep heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SpangenbergGroep is niet aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

SpangenbergGroep zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 13. Betaling

13.1     SpangenbergGroep hanteert standaard automatisch incasso als wijze van betalen en verstuurt haar facturen digitaal.

13.2     Indien geen automatische incasso tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is overeengekomen, dienen de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en/of aanbetalingen te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door SpangenbergGroep aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van SpangenbergGroep aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

13.3     Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat de Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

13.4     Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan SpangenbergGroep te worden gemeld door het versturen van een e-mail aan de afzender van de factuur. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

13.5     De Opdrachtgever is nimmer bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

13.6     Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

13.7     Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

13.8     SpangenbergGroep is gerechtigd bij niet (tijdige) betaling, geweigerde automatische incasso of storneringen administratiekosten in rekening te brengen van €7,50 voor de 1e herinnering en €12,50 voor een aanmaning.

13.9     Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

13.10   Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal SpangenbergGroep de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.

13.11   Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en SpangenbergGroep genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen, dan is SpangenbergGroep eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,–.

Artikel 14. Duur en opzegging

14.1     De tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

14.2     Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet door Opdrachtgever worden beëindigd.

14.3     Opdrachtnemer heeft immer het recht een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en zonder tot schadevergoeding in welke vorm dan ook gehouden te zijn.

14.4     Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. De opzegtermijn wordt met een maand verlengd tot maximaal 6 maanden na elke verlengde contractduur.

14.5     Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft een wederzijdse opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij contractueel anders tussen Partijen is overeengekomen.

14.6     Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door SpangenbergGroep, zal SpangenbergGroep indien Opdrachtgever dit schriftelijk verzoekt, zorgdragen voor correcte overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een door Opdrachtgever aangedragen derden tenzij de beëindiging van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. De werkzaamheden betrekking hebbende op overdracht worden volgens het gebruikelijke uurtarief van SpangenbergGroep bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

14.7     Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan het gestelde in dit artikel en overgaat tot (gedeeltelijk) beëindiging van de Overeenkomst dan alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare (maandelijkse) betalingen, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 15 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

15.1     Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens SpangenbergGroep niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is SpangenbergGroep gerechtigd – onverminderd alle overige aan SpangenbergGroep toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens SpangenbergGroep is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van SpangenbergGroep op de Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

15.2     SpangenbergGroep heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 16;

` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.3     De Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor SpangenbergGroep onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van SpangenbergGroep passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van SpangenbergGroep.

15.4     SpangenbergGroep heeft in geval van verzuim van de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van SpangenbergGroep om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van de Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan SpangenbergGroep te vergoeden.

15.5     Indien SpangenbergGroep overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.6     Indien SpangenbergGroep overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van SpangenbergGroep op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.7     Indien er gerede twijfel bij SpangenbergGroep bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is SpangenbergGroep bevoegd de uitvoering van de Dienst op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 16 – Overmacht

16.1     SpangenbergGroep is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

16.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, personeelsproblemen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van SpangenbergGroep, epidemie, pandemie brand, diefstal, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

16.3     In geval van blijvende overmacht is SpangenbergGroep gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. SpangenbergGroep is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4     In geval van tijdelijke overmacht is SpangenbergGroep gerechtigd de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door SpangenbergGroep uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.5     Indien SpangenbergGroep ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is SpangenbergGroep gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

16.6     Indien SpangenbergGroep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1     SpangenbergGroep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SpangenbergGroep is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.2     SpangenbergGroep is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Dienst en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SpangenbergGroep, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

17.3     Opdrachtgever vrijwaart en stelt SpangenbergGroep c.q. haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde dienst dat (mede) bestond uit een door SpangenbergGroep geleverde Dienst. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

17.4     SpangenbergGroep is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van welke aard dan ook en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone en/of onvoorziene omstandigheden waar SpangenbergGroep in verband met de aard van de te verrichten Dienst redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden en/of passende maatregelen had behoeven te nemen en het voorts onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

17.5     SpangenbergGroep is louter aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Dienst is veroorzaakt en te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid, en/of ernstige toerekenbare tekortkoming die kunnen worden toegerekend aan SpangenbergGroep en/of haar Medewerkers.

17.6     In het geval SpangenbergGroep aansprakelijk is of toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van SpangenbergGroep beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

maximaal het bedrag dat SpangenbergGroep voor die Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;

het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;

maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van SpangenbergGroep in voorkomend geval.

17.7     Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan SpangenbergGroep aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 6 maanden nadat SpangenbergGroep de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft door SpangenbergGroep is geleverd, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

17.8     Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers in dienst van SpangenbergGroep en van alle (rechts)personen waarvan SpangenbergGroep zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1     SpangenbergGroep is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

18.2     Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met SpangenbergGroep een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

18.3     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

18.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

18.5     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

18.6     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland en in het arrondissement waarin SpangenbergGroep gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.